உடலின் ஏழு ஆற்றல் சக்கரங்கள்

உடலின் ஏழு ஆற்றல் சக்கரங்கள்

  1. மூலாதாரம் - காமம், ஊக்கம், ஆற்றலின் மூலம் (அளவைப்பதி)
  2. சுவாதிஷ்டானம் - அன்னத்தை அனலாக்கும்
  3. மணிபூரகம் - காற்றை உயிராக மாற்றும்
  4. அநாகதம் - குருதியை வெம்மையாக்கும்
  5. விசுத்தி
  6. ஆக்கினை
  7. சகஸ்ரம்

http://www.jeyamohan.in/44443
http://www.jeyamohan.in/58206

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License