சுருசி

சுருசி

உத்தானபாதனின் இரு மனைவிகளில் ஒருத்தி. இவள் மைந்தன் உத்தமன்.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License