மங்கல பொருட்கள்

பத்து மங்கலப்பொருட்கள்:

  1. வலம்புரிச்சங்கு,
  2. ஒற்றைமுனை உருத்திரவிழிக்காய், (ருத்திராட்சம்)
  3. மஞ்சள் பட்டு,
  4. மலைத்தேன்,
  5. மஞ்சள்மலர்,
  6. ஏடு,
  7. ஆயுதம்,
  8. பொன்,
  9. நெய்தீபம்,
  10. மண்

http://www.jeyamohan.in/46211

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License