வேசர தேசம்

கோதாவரி நதிக்கும் நர்மதை நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வேசர நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License